รอบรั้ว ฟ้า ทอง     


     เข้าระบบ     
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

     สมาชิกขณะนี้     
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 55
สมาชิกล่าสุด: ธนกร พลอยสุกใส

     ค้นหา     
Google


     Facebook     

Facebook
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
อีกหนึ่งช่องทางของการติดต่อ


     แบบสำรวจ     
คุณต้องการให้ทางโรงเรียนเพิ่มข้อมูลด้านใด
ด้านการศึกษา
ด้านบันเทิง
ด้านกีฬา
ด้านการเมือง
ด้านความรู้ทั่วไป

     นาฬิกา     

     ปฏิทินกิจกรรม     
มกราคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

     พยากรณ์อากาศ     

     ราคาน้ำมัน     
ปตท PTT บางจาก BCP เชลล์ SHELL เอสโซ่ ESSO คาร์เท็ค CALTEX
PTT
แก๊สโซฮอล์ 95 E10 39.93
แก๊สโซฮอล์ 95 E20 34.98
แก๊สโซฮอล์ 95 E85 23.58
แก๊สโซฮอล์ 91 E10 37.48
เบนซิน 95 47.45
ดีเซล 29.99
Power by Buddycar

     ข้อความต้อนรับ     

   ข่าวประชาสัมพันธ์    
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ผู้รายงาน   นางสาวนภัสวรรณ   วิศวิสุทธิ์ 
 
ปีการศึกษา    2561 

 
ดาวน์โหลด บทคัดย่อ
 
 

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  สีสันงานศิลป์              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาววรางคนา  ธรรมวิชิต   
สถานศึกษา       โรงเรียนวัดเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน  สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี    จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปีที่ศึกษา 2561 ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัยใสใส่ใจสุขภาพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวพิชญาภา หะดี  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน  สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2561 


 
ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อผู้รายงาน   :  นางนงรัก  ไตรยาลักษณ์
สังกัด  :  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง สังกดักองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2561 

 

ชื่อเรื่อง : การใช้ Board Game สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ศึกษา  :   นางลักขณา  ภูชมศรี  

ตำแหน่ง               :   ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่จัดทำ              :   2561

ดาวน์โหลด บทคัดย่อ

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง มหัศจรรย์ถั่วทองกับขนมไทย

                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

                โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ผู้ศึกษา    นางสุวรรณา  สมัครวงษ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

               โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส   กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

               อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปีการศึกษา       พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                 เรื่องการนำเสนองานในรูปแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cs6

                 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3            

ชื่อผู้วิจัย :   นางจันทร์จิลา  ชาวโพธิ์เอน

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2561


   ภาพกิจกรรม   
 • กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ปี2560
      มิถุนายน 22 2017 11:17:08
  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเียนเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จัดพิธิวันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560


             
             
             
             
             
             
             


 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2559
      สิงหาคม 13 2016 11:34:43
                                        12  สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ                                


   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
  ข้าพระพุทธเจ้า
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

   
   วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การประกวดวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงความสารถมารถพิเศษ

                                  


 • กิจกรรมเปิดกระปุกเพื่อแม่
      สิงหาคม 10 2016 11:29:09
  รงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส มีการก่อตั้งโรงเรียนธนาคาร ของธนาคาร ธกส. โดยนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เหมือนพนักงานธนาคารจริง นักเรียนทุกคนสามารถออมเงินและฝากได้ที่โรงเรียนธนาคารทุกวัน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระบบธนาคาร และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน เห็นคุณค่าของการออมเงิน

                   


 • รับเข็มและประกาศเกียรติคุณ เยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      กุมภาพันธ์ 29 2016 14:46:47
  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส 
  นำเด็กหญิงทรงศรี จิตต์ประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.๓ เข้ารับเข็มและประกาศเกียรติคุณ เยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     
    


 • วันตลาดนัดวิชาการ
      กุมภาพันธ์ 29 2016 14:23:11

  วันตลาดนัดวิชาการ
  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

    
    
    


    •    ข่าวการศึกษา   


     ข่าวประจำวัน   


       นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี     


       ผู้อำนวยการกองการศึกษา     


       คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส     

       กรมการปกครองท้องถิ่น     

       สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี     

       โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร     

       โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาท     

       โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส     

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์     

       โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน     

       เว็บไซต์ที่น่าสนใจ     
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ