โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 จัดการศึกษาแบบสหศึกษา โดยเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ปัจจุบัน มี 

จำนวนนักเรียน  711   คน

  ผู้บริหาร              4    คน

   พนักงานครู       31    คน

     ครูจ้างสอน        5     คน

ลูกจ้าง (ภารโรง)   2    คน